Områderegulering for E16 Isi - Skoglund

Skui vel har sendt merknader om ovennevnte

At Bjørum Sag krysset fjernes medfører vesentlig økt trafikk på Ringeriksveien gjennom Skui.

Fordi:

- All trafikk på gamle E16 Ringeriksveien mot Sollihøgda fra og til søndre Avtjerna og

- All trafikk nordfra til Isi og

- All trafikk nordover fra Isi

Vil  ledes til Ringeriksveien og gjennom Skui for å komme til og fra E16 ved Isi eller Økri krysset.

DETTE KAN IKKE GODTAS

Se utdypning og alternativer i vedlagte merknader.

 

Flere må protestere ovenfor Statens Vegvesen Bærum kommune administrasjonen og politikerne.

Send gjerne videre til naboer og andre berørte.

Høringsfrist 4. september.

 Våre merknader ser du H E R

Detaljregulering for E16, nytt rigg- og anleggsområde ved Avtjernakryss

Skui vel har sendt merknader om ovennevnte til Bærum kommune og Statens vegvesen

Foreslått løsning med fjerning av Bjørum Sag krysset medfører at:

- All trafikk fra gamle E16 og 

- all ny trafikk fra søndre Avtjerna samt 

- all trafikk nordfra til Isi og fra Isi og nordover

vil ledes ned gamle E16 Ringeriksveien til og gjennom Skui. 

DETTE KAN IKKE GODTAS

Se utdypning og forslag i vedlagte merknader  Flere må protestere og gå på administrasjon og politikere.

Høringsfrist 4. september!

Skui vels merknader ser du H E R

Høring / offentlig ettersyn - detaljregulering for Avtjerna snødeponi, detaljregulering

Skui vel har sendt brev til Bærum kommune om detaljregulering for snødeponi på Avtjerna. Vi har konkludert med følgende

 • Det må finnes en løsning uten risiko for forurensning av vassdrag.

 • Sjøanlegg. Smelting av snø og rensing i lekter sentralt beliggende i forhold til Oslo, Bærum og Asker, som f.eks. på Lysaker, Slemmestad, VEAS, Sandvika mfl. En tilleggsfordel ved sjøanlegg er at saltet ikke er noe problem, det går tilbake til saltvann.

 • Landbasert anlegg. Mer sentralt beliggende,

  - Franzefoss på Steinskogen som har lukket renseanlegg, - Isi-anlegget sørvestre del. Gassanlegget kan brukes til smelting og Isi trenger nytt renseanlegg, en vinn-vinn situasjon.

 • Det forventes en fremtidsrettet miljøvennlig løsning som bidrar til å bringe Rustanelva og Sandviksvassdraget, som vernet vassdrag, opp til god tilstand ikke forverring.

 • Det må utarbeides en konsekvensutredning (KU) for prosjektet og samlet for de mange prosjekter langs Rustanelva og Isielva som del av Sandviksvassdraget. Vassdragets tilstand må bedres!

 • Løsningen må være en miljø og klimaklok kommune verdig, da sett utfra flere aspekter som transport, arealbruk, kontroll på rensing og avrenning mv.

Hele dokumentet ser du H E R

Ny vannledning fra Skui til Isi Nabovarsel. Dispensasjonssøknad - Plan og bygningsloven

Skui vel har sendt brev om ny vannledning fra Skui til ISI. Vi konkluderer med følgende

 • Prosjektet er ikke korrekt varslet og mangelfullt opplyst.

  Det er innlysende at dette er Bærum kommunes prosjekt og at det har foregått en lengere planlegging. De ter derfor spesielt merkelig ikke bare måten varsling foregår på, men også mangel på informasjon. Skui vel har heller ikke fått informasjon om videreføring til Sollihøgda.

 • Det kreves ny varsling og redegjørelse.

  Vi finner varselet feilaktig utsendt i tid, frist og innholdsmessig mangelfullt opplyst. Saken må derfor sendes ut på nytt, da som plansak/reguleringssak på reglementert måte med 6 ukers høringsfrist. Det vises her til «Samarbeidsavtalen mellom Bærum kommune og velforeningene i Bærum» som redegjort for i Berger og Rykkinn Vels merknader.

 • Videreføring til Sollihøgda forventes sendes ut på høring med minimum 4 ukers frist.

  Enkelt nabovarsel er ikke tilstrekkelig. Dette er et omfattende prosjekt med langsiktige konsekvenser.

 • Sammenfattende KU kreves utført.

  Det er nå så mange enkelt prosjekter som på gang i området at det kreves at det utarbeides en sammenfattende KU som tar for seg alle problemstillingene både til natur, vassdrag og konsekvensene av arealbruken.

Dokumentet ser du H E R

Høring innendørs skytehall - Ringeriksveien 249 Skui

Skui vel har sendt innspill på ny innadørs skytehall i tilknytning til det gamle Jutulhuset

Vi konkluderer med følgende:

 • Hverken gjeldende reguleringsplan og KDP Sandviksvassdraget åpner for å bygge en hall på området. Området må beholdes som natur og friluftsområde.

 • Det overordnede hensynet til å holde områder langs Isielven åpne og at tiltak langs

  vassdraget skal bidra til en heving av vassdragets økologiske tilstand (Vanndirektivet) og

  må prioriteres.

 • Det er forkastelig arealbruk å bruke nye arealer avsatt til natur og friluftsområde til

  nedbygging, og videre ødeleggelse av naturmangfoldet. (Ref. FNs Klimapanel).

  Å bygge nye bygg i grøntområder langs Isielven er derved å gå i feil retning når det gjelder

  å ta vare på vassdraget, naturmangfoldet og klimaet som er truet.

  Tvert imot bør flere områder tilbakeføres til natur og friluftsområder langs elven.

 • Naturområdet nordøst for F1, i KDP Sandviksvassdraget, bør gis økt status og må ivaretas.

  Øvre kant av dagens område F1 mot nordøst i lengderetning fungerer i praksis som buffer

  mot naturområdene ovenfor og innehar samme naturkvaliteter etter som naturen har tatt

  igjen tidligere beiteområder. En bygging her vil ødelegge for kvaliteten til hele

  naturbiotopen. Gamle reguleringsgrenser bør her heller justeres til fordel for naturmiljøet som benyttes til friluftsliv.

 • Skytehall hører ikke hjemme i bolig og friluftsområde. Alternativer, vekk fra boliger,

  friluftsområder, skoler og barnehage, finnes og må utredes. Det må for en ev. skytehall

  legges vekt på flerbruk for flere skytegrener det kan samarbeides med.

 • Skui området er allerede nok belastet med skytestøy pga Jordbruanlegget med tre skytebaner med følgeeeffekter for friluftsliv mv.

 • Skui vel kan derfor ikke akseptere at det etableres av skytehall på omsøkte område.

Du finner hele brev H E R

Ringeriksveien 171, Søknad om anlegge betongblandeverk og utkjørsel

Området er en smal tomt mellom Ringeriksveien og Isielven. Området er del av

kommunedelplan Sandviksvassdraget Bjørnegårdsvingen – Bjørum Sag. Området er sterkt

flomutsatt.

Skedsmo Betong gjennom Cowi søker om å anlegge betongblandeverk på denne tomten.

Betongblandeverk er en forurensende virksomhet med stort potensiale for forurensning av det

vernede Sandviksvassdraget hvor en nå arbeider med å bedre vassdragets tilstand i henhold til

Vanndirektivet. Det er krav om bedring av vannkvaliteten og vassdragets økologiske tilstand.

Forurensende virksomhet langs Isielva er ikke tillatt, ref. Kommunedelplanen.

Dokumentet ser du HER

Oppstart av reguleringsplan turvei i Vestmarka

Prosjektet består i at en ønsker å bruke sprengstein fra kommende vannverkprosjektet på Kattås til å

fundamentere og opparbeide eksiterende skiløype i Vestmarka til helårs turvei med bæreevne for

skogsmaskiner.

Skui Vel har kommentert den delen av turveien som ligger i vellets område og nærfriluftslivsområde for

vellets innbyggere, samt påpekt noen generelle forhold som må ivaretas i et slikt prosjekt.

Det må dokumenters at fordelene for ivaretagelse av natur og for å fremme friluftsliv er så store at den

eksiterende skiløypen bør oppgraderes til en helårs turvei.

Det er imidlertid utfra det en ser meget stor risiko for at prosjektet ødelegger naturkvalitet og reduserer

opplevelsene for friluftsliv slik at prosjektet ikke kan anbefales

Dokumentet finner du HER

BUSSANLEGG SKUI, RINGERIKSVEIEN 272 A/B Oppgradering med riving, tilbygg og diverse arbeider utomhus

De mange dispensasjoner viser at det ikke plass til anlegget.

De påpekte problemer bl.a. med trafikksikkerhet, snødumping og støy er ikke løst.

Vi er imot at anlegget utvides. Resursene må legges i å finne et nytt sted med fremtidsrettede løsninger og muligheter.

Anlegg for bussdrift er en samfunnsmessig betydning og må tas med i kommunens arealplan.

Slike anlegg er å betrakte som industrianlegg, med støy og forurensningsrisiko samt nær

døgnkontinuerlig trafikk og drift og skal ikke legges inntil boligområder

Hele brevet kan du se HER

Varsling om omlegging av privat gårdsvei for Frognergårdene samt tilknytning av atkomst for nytt boligfelt ved Berghoffveien

Skui vel er ikke imot nødvendig vedlikehold og oppgradering av gårdsveien som kommer fremtidig landbruksutvikling av Frogner gård til gode, og ser at landbruksjorda på Frogner Vestre har vært og fortsatt blir drevet på en god måte. Vi er likevel kritisk til at dette nå kombineres med boligutvikling. Vi viser også til argumentene som ble fremmet i vår uttalelse fra 25.6.2017: Boligutvikling på Berghoff ligger utenfor de prioriterte utbyggingsområder i Bærum, har problematisk atkomst, blir bilbasert og ødelegger dyrket og dyrkbar jord.

Vi mener fortsatt at utbygging må avvises og at området tilbakeføres til jordbruk.

Uttalelsen ser du HER

Ringeriksbanen og E16 - Revidert planforslag Avtjerna sør

Avtjerna sør er i forslaget utvidet på tross av at vi foreslo det redusert. Vi ønsker at dette naturområdet med eldre granskog og rikt naturmangfold tas vare på i sin helhet.

Resursbank, Bærum kommune, her for stein, betong, asfalt og bygningsavfall er ikke akseptabelt.

Det er sterkt kritikkverdig at Bane NOR ikke kan garantere at det ikke blir forurensninger, nitrogen mv til Rustanelven og videre nedover Sandviksvassdraget. Det bør ikke tilkjøres stein fra andre tverrslag til Avtjerna. Andre tverrslag som Reverud, Jong, Nordby/Jomarveien må kjøres til Franzefoss på Steinskogen eller andre profesjonelle aktører og tas hånd om der.

Generelt bør steinmassene brukes etterhvert som de taes ut og ikke deponeres på Avtjerna.

Uttalelsen om dette ser du HER

Ringeriksbanen og E16 - Bærum kommune mindre endringer

Skui vel er positive til at Rustan og Kattås tas ut av reguleringsplanen for Bærum kommune. Skui vel mener dog som er begrunnet i egen høringsuttalelse ang. Nordby , at foreslått tverrslag på Nordby bør flyttes nærmere Jomarveien/Hvile/Bjørum sag med direkte tilknytning til E16. Vi mener dette gir større fordeler og reduserte ulemper samt økt trafikksikkerhet og redusert belastning for beboere langs Ringeriksveien. Alternativt må gjennomgangstrafikken ved Nordby stenges, og anleggstrafikk sydover langs Ringeriksveien kan ikke aksepteres

Avtjernmyra må ikke berøres og tverrslaget nord for Avtjernmyra må skrinlegges

Bruk a ressursbank for lagring og håndtering av alle slags masser inkl. bygningsavfall medfører mangedoblet risiko for forurensing av vassdrag og kan ikke aksepteres.

Hele uttalelsen kan du se HER

Ringeriksbanen og E16 Bærum kommune - Nordby

Skui vel har uttalt som om reguleringsplanen for adkomsttunellen på Nordby:

 • krever støyreduserende tiltak for å skjerme naboer langs Ringeriksveien på Skui

 • Anleggstrafikk sørover og via Isiveien aksepteres ikke

 • Anleggsarbeid og omlegging av Ringeriksveien like ved Isi-elva krever strenge trafikksikkerhetskrav og effektive tiltak for å hindre forurensing av vassdraget.

 • Trafikksikkerhetskrav og stor risiko for forurensing av Isielva om Ringeriksveien flyttes ut til elvekanten tilsier at Ringeriksveien stenges ved for gjennomgangstrafikk ved Nordby.

 • lokale klimatiske forhold gjør at det er bedre utlufting av sprenggasser, eksos og støv samt redusert støyplage ved å flytte tverrslaget høyere oppe ved Jomarveien/Bjørum sag.

 • Tverrslaget ved Nordby bør derfor flyttes nordover og at det utredes tverrslag ved Jomarveien/Hvile/Bjørum sag

Hele dokumentet finner du HER

Bråtesprekbekken - Klage på miljøforholdene og etterlysing av tiltak

Bråtesprekkbekken med utspring ved Brekkeski opp mot Eineåsen, ender ut i Isielva nedenfor Gata v/Veidekke på østsiden av elva. Nedre del av bekken ble i 1950 årene delvis lagt i rør fra Økrisletta ned til Nybrua over Isielva. Ved ombygging til ny firefelts E16 ble mesteparten av Økrisletta gravd opp og kvikkleireholdig grunn stabilisert til nytt veikryss og motorvei. Nedre del av Bråtesprekkbekken ble etter dette liggende igjen, i den tidligere gjenfylt ravinedalen i vestre del av "Økrisletta". Ved senere regulering og utbygging av vestre del av Økrisletta har utbyggingen tydeligvis kommet i konflikt med den utfylte ravinedalen. Restene av bekken der den kommer ut i dagen nedenfor det utbygde området, i nedre del av den gamle ravinedalen, viser fremdeles klareindikasjoner på sterk grad av forurensning, noe vedlagte bilder viser. Bekken hadde bemerkelsesverdig jevn og stabil vannføring selv under årets ekstremt tørre sommer.

Skui vel etterlyser

 • Årsaken til forurensing av Bråtespekkbekken må kartlegges.

 • Tiltak for å hindre forurensningen og bedre vannkvaliteten i Bråtesprekkbekken må gjennomføres for å hindre utslipp til Isielva og forgiftning av fisk, dyre og fuglelivet i området.

 • Vegetasjonsbeltet med viltkorridor nedenfor Økrisletta må opparbeides fagmessig og beplantes i henhold til reguleringsplanen slik at stedegen ore og løvskog reetableres og utvikler seg.

 • Det må etableres gjerde langs hele grønt korridoren mot bebyggelsen på Økrisletta og ikke bare delvis som nå.

 • Snø og forurensninger må ikke dumpes inn i den smale grøntkorridoren

Du kan se brev HER

Førjulstilbud på boka om Skuibakken

Her er årets gavetips, boka Skuibakken – en kongelig hoppbakke, med Hans L. Werp som forfatter, tilbys nå til hyggelige førjulspriser. Medlemmer av Skuibakkens Venner og Skui Vel får kjøpt boka for 200 kroner (300 for 2), ikke-medlemmer 250 kroner. Mange artige historier fra Skuirennene siden 1928, gode bilder og fullstendige resultatlister. Bakken ble fredet av riksantikvaren i 2009.

Boka kan bestilles på epost til:
pco@skuibakken.no, arne@skuibakken.no, morten@skuibakken.no.
Betales på Vipps 15362 eller kto. 5083.06.74427.
Vi leverer på døra i nærmiljøet
.     

Skuibakken Forside m foto omslag cr 8x10 (002).jpg

Høring: Reguleringsplan - Fellesprosjekt Ringeriksbanen og E16

 Skui vels merknader  til Fellesprosjekt Ringeriksbanen og E16 følger nedafor

Vi håper at vårt innspill og forslaget om alternativt deponi støttes av flere organisasjoner.         Det vil legge press på Bane NOR og overordnede myndigheter til å intensivere arbeidet for å finne alternativer og avtagere av massene. Så vidt vi forstår er det store deler av det som tas ut som ikke er "kvalitetsmasser" og som derved vil deponeres til evig tid.

 

Her er dokumentet

 

Bussstilbud i Vestre Bærum - ringbuss og tverrforbindelser

Skui vel har sendt brev til Akershus fylkeskommune og Ruter om busstilbudet i Vestre Bærum i kjølvannet av årsmøtet 2018. Vi har kommet med konkrete forslag til endring av trassérer og forslag om å avlaste Sandvika til fordel for Kolsås. Vi har og på nytt satt spørsmål ved nedlegging av Skui- og Tanumekpressen som vi mener IKKE er en konkurrent til tog, men et nødvendig supplement.

Brevet finner du HER

Ringeriksbanen - Høringsinnspill angående deponi Lorangmyr-Avtjerna

Skui vel har uttalt seg om deponi for gjenvinningsanlegg for stein og betong fra Ringeriksbanen

Vi mener:

 • Skui vel vil fraråde at det gis dispensasjon fra kommunens arealplan og driftstillatelse.
  • Dersom krav som vi har stilt ovenfor ikke lar seg gjennomføre må alternativt eiendommene innløses.
  •  Hvis en ikke greier å få til et lukket anlegg, må en se på knusing andre steder hvor virksomheten er lukket

Dokumentet finner du HER

Østlandsjord Steinknuser - Søknad til fyllkesmannen

Skui vel har i samarbeid med Naturvernforbundet i Bærum uttalt seg om Steinknuseranlegget til Østlandsjord på Skui.

Vi mener:

Trafikkstøyforurensningen i Skuidalen ble redusert da E16 ble lagt i tunnel, men er ikke borte. I tillegg kommer skytebanen på Jordbru og økende trafikkstøy fra de åpne områdene på E16.
Pukkverkvirksomhet på Isi vil skape økt støy og et nytt støybilde som i flere områder vil overgå den støyen som ble fjernet. Summasjonseffekten av støyforurensning for området vil bli betydelig.

 • Områdets beliggenhet er uegnet med hensyn til støy, støv, avrenning og transport.
 • Virksomheten gir støy utover store områder med boliger, skole og barnehage. Beliggenheten øverst i en V-dal gjør at tilstrekkelig skjerming ikke er mulig. Støy og støv følger værdraget nord-sør.
 • Skui vel protesterer på det sterkeste på at virksomhet med anlegg for knusing av stein og asfalt  (ev betong) tillates på Isi, eller andre steder i Bærum nær befolkningen.
 •  Steinknusing i Bærum foregår allerede på Steinskogen, men transporten og nærhet til uttaksted gjør at et fellesanlegg ved Skaret – Høgåsbanen området ville vært bedre forknuser og stordrift med hensyn på både transport og minimalisere sjenanse for beboere.

Dokumentet finner du HER