Ringeriksveien 171, Søknad om anlegge betongblandeverk og utkjørsel

Området er en smal tomt mellom Ringeriksveien og Isielven. Området er del av

kommunedelplan Sandviksvassdraget Bjørnegårdsvingen – Bjørum Sag. Området er sterkt

flomutsatt.

Skedsmo Betong gjennom Cowi søker om å anlegge betongblandeverk på denne tomten.

Betongblandeverk er en forurensende virksomhet med stort potensiale for forurensning av det

vernede Sandviksvassdraget hvor en nå arbeider med å bedre vassdragets tilstand i henhold til

Vanndirektivet. Det er krav om bedring av vannkvaliteten og vassdragets økologiske tilstand.

Forurensende virksomhet langs Isielva er ikke tillatt, ref. Kommunedelplanen.

Dokumentet ser du HER

Oppstart av reguleringsplan turvei i Vestmarka

Prosjektet består i at en ønsker å bruke sprengstein fra kommende vannverkprosjektet på Kattås til å

fundamentere og opparbeide eksiterende skiløype i Vestmarka til helårs turvei med bæreevne for

skogsmaskiner.

Skui Vel har kommentert den delen av turveien som ligger i vellets område og nærfriluftslivsområde for

vellets innbyggere, samt påpekt noen generelle forhold som må ivaretas i et slikt prosjekt.

Det må dokumenters at fordelene for ivaretagelse av natur og for å fremme friluftsliv er så store at den

eksiterende skiløypen bør oppgraderes til en helårs turvei.

Det er imidlertid utfra det en ser meget stor risiko for at prosjektet ødelegger naturkvalitet og reduserer

opplevelsene for friluftsliv slik at prosjektet ikke kan anbefales

Dokumentet finner du HER

BUSSANLEGG SKUI, RINGERIKSVEIEN 272 A/B Oppgradering med riving, tilbygg og diverse arbeider utomhus

De mange dispensasjoner viser at det ikke plass til anlegget.

De påpekte problemer bl.a. med trafikksikkerhet, snødumping og støy er ikke løst.

Vi er imot at anlegget utvides. Resursene må legges i å finne et nytt sted med fremtidsrettede løsninger og muligheter.

Anlegg for bussdrift er en samfunnsmessig betydning og må tas med i kommunens arealplan.

Slike anlegg er å betrakte som industrianlegg, med støy og forurensningsrisiko samt nær

døgnkontinuerlig trafikk og drift og skal ikke legges inntil boligområder

Hele brevet kan du se HER

Varsling om omlegging av privat gårdsvei for Frognergårdene samt tilknytning av atkomst for nytt boligfelt ved Berghoffveien

Skui vel er ikke imot nødvendig vedlikehold og oppgradering av gårdsveien som kommer fremtidig landbruksutvikling av Frogner gård til gode, og ser at landbruksjorda på Frogner Vestre har vært og fortsatt blir drevet på en god måte. Vi er likevel kritisk til at dette nå kombineres med boligutvikling. Vi viser også til argumentene som ble fremmet i vår uttalelse fra 25.6.2017: Boligutvikling på Berghoff ligger utenfor de prioriterte utbyggingsområder i Bærum, har problematisk atkomst, blir bilbasert og ødelegger dyrket og dyrkbar jord.

Vi mener fortsatt at utbygging må avvises og at området tilbakeføres til jordbruk.

Uttalelsen ser du HER

Ringeriksbanen og E16 - Revidert planforslag Avtjerna sør

Avtjerna sør er i forslaget utvidet på tross av at vi foreslo det redusert. Vi ønsker at dette naturområdet med eldre granskog og rikt naturmangfold tas vare på i sin helhet.

Resursbank, Bærum kommune, her for stein, betong, asfalt og bygningsavfall er ikke akseptabelt.

Det er sterkt kritikkverdig at Bane NOR ikke kan garantere at det ikke blir forurensninger, nitrogen mv til Rustanelven og videre nedover Sandviksvassdraget. Det bør ikke tilkjøres stein fra andre tverrslag til Avtjerna. Andre tverrslag som Reverud, Jong, Nordby/Jomarveien må kjøres til Franzefoss på Steinskogen eller andre profesjonelle aktører og tas hånd om der.

Generelt bør steinmassene brukes etterhvert som de taes ut og ikke deponeres på Avtjerna.

Uttalelsen om dette ser du HER

Ringeriksbanen og E16 - Bærum kommune mindre endringer

Skui vel er positive til at Rustan og Kattås tas ut av reguleringsplanen for Bærum kommune. Skui vel mener dog som er begrunnet i egen høringsuttalelse ang. Nordby , at foreslått tverrslag på Nordby bør flyttes nærmere Jomarveien/Hvile/Bjørum sag med direkte tilknytning til E16. Vi mener dette gir større fordeler og reduserte ulemper samt økt trafikksikkerhet og redusert belastning for beboere langs Ringeriksveien. Alternativt må gjennomgangstrafikken ved Nordby stenges, og anleggstrafikk sydover langs Ringeriksveien kan ikke aksepteres

Avtjernmyra må ikke berøres og tverrslaget nord for Avtjernmyra må skrinlegges

Bruk a ressursbank for lagring og håndtering av alle slags masser inkl. bygningsavfall medfører mangedoblet risiko for forurensing av vassdrag og kan ikke aksepteres.

Hele uttalelsen kan du se HER

Ringeriksbanen og E16 Bærum kommune - Nordby

Skui vel har uttalt som om reguleringsplanen for adkomsttunellen på Nordby:

 • krever støyreduserende tiltak for å skjerme naboer langs Ringeriksveien på Skui

 • Anleggstrafikk sørover og via Isiveien aksepteres ikke

 • Anleggsarbeid og omlegging av Ringeriksveien like ved Isi-elva krever strenge trafikksikkerhetskrav og effektive tiltak for å hindre forurensing av vassdraget.

 • Trafikksikkerhetskrav og stor risiko for forurensing av Isielva om Ringeriksveien flyttes ut til elvekanten tilsier at Ringeriksveien stenges ved for gjennomgangstrafikk ved Nordby.

 • lokale klimatiske forhold gjør at det er bedre utlufting av sprenggasser, eksos og støv samt redusert støyplage ved å flytte tverrslaget høyere oppe ved Jomarveien/Bjørum sag.

 • Tverrslaget ved Nordby bør derfor flyttes nordover og at det utredes tverrslag ved Jomarveien/Hvile/Bjørum sag

Hele dokumentet finner du HER

Bråtesprekbekken - Klage på miljøforholdene og etterlysing av tiltak

Bråtesprekkbekken med utspring ved Brekkeski opp mot Eineåsen, ender ut i Isielva nedenfor Gata v/Veidekke på østsiden av elva. Nedre del av bekken ble i 1950 årene delvis lagt i rør fra Økrisletta ned til Nybrua over Isielva. Ved ombygging til ny firefelts E16 ble mesteparten av Økrisletta gravd opp og kvikkleireholdig grunn stabilisert til nytt veikryss og motorvei. Nedre del av Bråtesprekkbekken ble etter dette liggende igjen, i den tidligere gjenfylt ravinedalen i vestre del av "Økrisletta". Ved senere regulering og utbygging av vestre del av Økrisletta har utbyggingen tydeligvis kommet i konflikt med den utfylte ravinedalen. Restene av bekken der den kommer ut i dagen nedenfor det utbygde området, i nedre del av den gamle ravinedalen, viser fremdeles klareindikasjoner på sterk grad av forurensning, noe vedlagte bilder viser. Bekken hadde bemerkelsesverdig jevn og stabil vannføring selv under årets ekstremt tørre sommer.

Skui vel etterlyser

 • Årsaken til forurensing av Bråtespekkbekken må kartlegges.

 • Tiltak for å hindre forurensningen og bedre vannkvaliteten i Bråtesprekkbekken må gjennomføres for å hindre utslipp til Isielva og forgiftning av fisk, dyre og fuglelivet i området.

 • Vegetasjonsbeltet med viltkorridor nedenfor Økrisletta må opparbeides fagmessig og beplantes i henhold til reguleringsplanen slik at stedegen ore og løvskog reetableres og utvikler seg.

 • Det må etableres gjerde langs hele grønt korridoren mot bebyggelsen på Økrisletta og ikke bare delvis som nå.

 • Snø og forurensninger må ikke dumpes inn i den smale grøntkorridoren

Du kan se brev HER

Førjulstilbud på boka om Skuibakken

Her er årets gavetips, boka Skuibakken – en kongelig hoppbakke, med Hans L. Werp som forfatter, tilbys nå til hyggelige førjulspriser. Medlemmer av Skuibakkens Venner og Skui Vel får kjøpt boka for 200 kroner (300 for 2), ikke-medlemmer 250 kroner. Mange artige historier fra Skuirennene siden 1928, gode bilder og fullstendige resultatlister. Bakken ble fredet av riksantikvaren i 2009.

Boka kan bestilles på epost til:
pco@skuibakken.no, arne@skuibakken.no, morten@skuibakken.no.
Betales på Vipps 15362 eller kto. 5083.06.74427.
Vi leverer på døra i nærmiljøet
.     

Skuibakken Forside m foto omslag cr 8x10 (002).jpg

Høring: Reguleringsplan - Fellesprosjekt Ringeriksbanen og E16

 Skui vels merknader  til Fellesprosjekt Ringeriksbanen og E16 følger nedafor

Vi håper at vårt innspill og forslaget om alternativt deponi støttes av flere organisasjoner.         Det vil legge press på Bane NOR og overordnede myndigheter til å intensivere arbeidet for å finne alternativer og avtagere av massene. Så vidt vi forstår er det store deler av det som tas ut som ikke er "kvalitetsmasser" og som derved vil deponeres til evig tid.

 

Her er dokumentet

 

Bussstilbud i Vestre Bærum - ringbuss og tverrforbindelser

Skui vel har sendt brev til Akershus fylkeskommune og Ruter om busstilbudet i Vestre Bærum i kjølvannet av årsmøtet 2018. Vi har kommet med konkrete forslag til endring av trassérer og forslag om å avlaste Sandvika til fordel for Kolsås. Vi har og på nytt satt spørsmål ved nedlegging av Skui- og Tanumekpressen som vi mener IKKE er en konkurrent til tog, men et nødvendig supplement.

Brevet finner du HER

Ringeriksbanen - Høringsinnspill angående deponi Lorangmyr-Avtjerna

Skui vel har uttalt seg om deponi for gjenvinningsanlegg for stein og betong fra Ringeriksbanen

Vi mener:

 • Skui vel vil fraråde at det gis dispensasjon fra kommunens arealplan og driftstillatelse.
  • Dersom krav som vi har stilt ovenfor ikke lar seg gjennomføre må alternativt eiendommene innløses.
  •  Hvis en ikke greier å få til et lukket anlegg, må en se på knusing andre steder hvor virksomheten er lukket

Dokumentet finner du HER

Østlandsjord Steinknuser - Søknad til fyllkesmannen

Skui vel har i samarbeid med Naturvernforbundet i Bærum uttalt seg om Steinknuseranlegget til Østlandsjord på Skui.

Vi mener:

Trafikkstøyforurensningen i Skuidalen ble redusert da E16 ble lagt i tunnel, men er ikke borte. I tillegg kommer skytebanen på Jordbru og økende trafikkstøy fra de åpne områdene på E16.
Pukkverkvirksomhet på Isi vil skape økt støy og et nytt støybilde som i flere områder vil overgå den støyen som ble fjernet. Summasjonseffekten av støyforurensning for området vil bli betydelig.

 • Områdets beliggenhet er uegnet med hensyn til støy, støv, avrenning og transport.
 • Virksomheten gir støy utover store områder med boliger, skole og barnehage. Beliggenheten øverst i en V-dal gjør at tilstrekkelig skjerming ikke er mulig. Støy og støv følger værdraget nord-sør.
 • Skui vel protesterer på det sterkeste på at virksomhet med anlegg for knusing av stein og asfalt  (ev betong) tillates på Isi, eller andre steder i Bærum nær befolkningen.
 •  Steinknusing i Bærum foregår allerede på Steinskogen, men transporten og nærhet til uttaksted gjør at et fellesanlegg ved Skaret – Høgåsbanen området ville vært bedre forknuser og stordrift med hensyn på både transport og minimalisere sjenanse for beboere.

Dokumentet finner du HER

Metallgjenvinning/destrueringa av fritidsbåterSkuui vel

Skui vel har i samarbeid med Naturvernforbundet i Oslo og Akershus uttalt seg om Metallgjennvinning som en del av Isi- anlegget.

Vi mener:

 Glassfiber båter i store størrelser gir utfordringer å gjenvinne.
 Det bør beskrives mer i detalj hvordan prosessen vil foregå.
 Det kreves at prosessen sikres i forhold til forurensing, avrenning, støy og støv og derved
foregår i egnet hall.

Dokumentet finner du HER

Ny bok - Skuibakken - en kongelig hoppbakke

Skuibakken Forside m foto omslag cr 8x10 (002).jpg

Skuibakken var i flere generasjoner helt
sentral i Bærums Skiklub etter at
Solbergbakken var blitt for liten.
Etter Holmenkollen var Skuibakken en av
Norges mest kjente hoppbakker og har en
spennende historie siden den ble innviet
13. mars 1928 som en av landets største og
den gang desidert bratteste hoppbakker.
Den er internasjonalt anerkjent og har vært
verdens største. I 2009 ble Skuibakken
fredet av Riksantikvaren som sikrer at
bakken, ved Skuibakkens Venner, blir
restaurert og tatt vare på. Samtidig som det
ikke til hinder for at bakken fortsatt kan
brukes og også hoppes i (showrenn).
Skuibakkens Venner overtok anlegget fra
Bærums Skiklub i 2009.
Boken, utgitt av Skuibakkens Venner, er
på ca. 200 sider og omhandler bakkens
snart 90 årige historie.
Den forteller om bakkens liv fra 1928 og frem til i dag.
Du finner stoff om våre hoppere opp gjennom tidene, livet rundt og i bakken og ildsjeler
som skapte og drev bakken og som har vært sentrale i bakkens historie.
Her beskrives store idrettsprestasjoner, spektakulære hopp og dramatikk krydret med artige
episoder, humor og anekdoter.
Boken er rikholdig illustrert med foto, resultatlister og mye annet.
Boken, kr 350,- (+ ev porto) kan kjøpes fra Skuibakkens Venner.
Kontakt:
pco@skuibakken.no Mob 90 78 04 64 Gamle Rykkinnvei 32, 1349 Rykkinn
arne@skuibakken.no Mob 90 57 81 63 Brenneveien 84, 1339 Vøyenenga
gerd.pege@gmail.com Mob 90 16 02 20 Vøyenengtunet 16, 1339 Vøyenenga
morten@skuibakken.no Mob 95 75 72 36 Horniveien 67, 1339 Vøyenenga
VIPPS: 15362 Skuibakkens Venner
Konto: 5083.06.74427 Skuibakkens Venner

BNF inviterer til Åpent møte onsdag 8. november kl 1630- 2100 på Bekkestua bibliotek - Vår praktfulle natur - kulturlandskapet i Bærum

Kulturlandskapet i Bærum har en vakker og variert
natur med stort biologisk mangfold. Maten vi
lever av produseres i miljøer som dette. Det
er en stor glede å invitere til et lite innblikk i
disse naturperlene. Vi har samlet folk med ulike
innfallsporter til Bærums kulturlandskap. Denne
kvelden deler de sin kunnskap, viser bilder og
forteller om sine opplevelser.

Se invitasjon her