Bråtesprekbekken - Klage på miljøforholdene og etterlysing av tiltak

Bråtesprekkbekken med utspring ved Brekkeski opp mot Eineåsen, ender ut i Isielva nedenfor Gata v/Veidekke på østsiden av elva. Nedre del av bekken ble i 1950 årene delvis lagt i rør fra Økrisletta ned til Nybrua over Isielva. Ved ombygging til ny firefelts E16 ble mesteparten av Økrisletta gravd opp og kvikkleireholdig grunn stabilisert til nytt veikryss og motorvei. Nedre del av Bråtesprekkbekken ble etter dette liggende igjen, i den tidligere gjenfylt ravinedalen i vestre del av "Økrisletta". Ved senere regulering og utbygging av vestre del av Økrisletta har utbyggingen tydeligvis kommet i konflikt med den utfylte ravinedalen. Restene av bekken der den kommer ut i dagen nedenfor det utbygde området, i nedre del av den gamle ravinedalen, viser fremdeles klareindikasjoner på sterk grad av forurensning, noe vedlagte bilder viser. Bekken hadde bemerkelsesverdig jevn og stabil vannføring selv under årets ekstremt tørre sommer.

Skui vel etterlyser

 • Årsaken til forurensing av Bråtespekkbekken må kartlegges.

 • Tiltak for å hindre forurensningen og bedre vannkvaliteten i Bråtesprekkbekken må gjennomføres for å hindre utslipp til Isielva og forgiftning av fisk, dyre og fuglelivet i området.

 • Vegetasjonsbeltet med viltkorridor nedenfor Økrisletta må opparbeides fagmessig og beplantes i henhold til reguleringsplanen slik at stedegen ore og løvskog reetableres og utvikler seg.

 • Det må etableres gjerde langs hele grønt korridoren mot bebyggelsen på Økrisletta og ikke bare delvis som nå.

 • Snø og forurensninger må ikke dumpes inn i den smale grøntkorridoren

Du kan se brev HER

Førjulstilbud på boka om Skuibakken

Her er årets gavetips, boka Skuibakken – en kongelig hoppbakke, med Hans L. Werp som forfatter, tilbys nå til hyggelige førjulspriser. Medlemmer av Skuibakkens Venner og Skui Vel får kjøpt boka for 200 kroner (300 for 2), ikke-medlemmer 250 kroner. Mange artige historier fra Skuirennene siden 1928, gode bilder og fullstendige resultatlister. Bakken ble fredet av riksantikvaren i 2009.

Boka kan bestilles på epost til:
pco@skuibakken.no, arne@skuibakken.no, morten@skuibakken.no.
Betales på Vipps 15362 eller kto. 5083.06.74427.
Vi leverer på døra i nærmiljøet
.     

Skuibakken Forside m foto omslag cr 8x10 (002).jpg

Høring: Reguleringsplan - Fellesprosjekt Ringeriksbanen og E16

 Skui vels merknader  til Fellesprosjekt Ringeriksbanen og E16 følger nedafor

Vi håper at vårt innspill og forslaget om alternativt deponi støttes av flere organisasjoner.         Det vil legge press på Bane NOR og overordnede myndigheter til å intensivere arbeidet for å finne alternativer og avtagere av massene. Så vidt vi forstår er det store deler av det som tas ut som ikke er "kvalitetsmasser" og som derved vil deponeres til evig tid.

 

Her er dokumentet

 

Bussstilbud i Vestre Bærum - ringbuss og tverrforbindelser

Skui vel har sendt brev til Akershus fylkeskommune og Ruter om busstilbudet i Vestre Bærum i kjølvannet av årsmøtet 2018. Vi har kommet med konkrete forslag til endring av trassérer og forslag om å avlaste Sandvika til fordel for Kolsås. Vi har og på nytt satt spørsmål ved nedlegging av Skui- og Tanumekpressen som vi mener IKKE er en konkurrent til tog, men et nødvendig supplement.

Brevet finner du HER

Ringeriksbanen - Høringsinnspill angående deponi Lorangmyr-Avtjerna

Skui vel har uttalt seg om deponi for gjenvinningsanlegg for stein og betong fra Ringeriksbanen

Vi mener:

 • Skui vel vil fraråde at det gis dispensasjon fra kommunens arealplan og driftstillatelse.
  • Dersom krav som vi har stilt ovenfor ikke lar seg gjennomføre må alternativt eiendommene innløses.
  •  Hvis en ikke greier å få til et lukket anlegg, må en se på knusing andre steder hvor virksomheten er lukket

Dokumentet finner du HER

Østlandsjord Steinknuser - Søknad til fyllkesmannen

Skui vel har i samarbeid med Naturvernforbundet i Bærum uttalt seg om Steinknuseranlegget til Østlandsjord på Skui.

Vi mener:

Trafikkstøyforurensningen i Skuidalen ble redusert da E16 ble lagt i tunnel, men er ikke borte. I tillegg kommer skytebanen på Jordbru og økende trafikkstøy fra de åpne områdene på E16.
Pukkverkvirksomhet på Isi vil skape økt støy og et nytt støybilde som i flere områder vil overgå den støyen som ble fjernet. Summasjonseffekten av støyforurensning for området vil bli betydelig.

 • Områdets beliggenhet er uegnet med hensyn til støy, støv, avrenning og transport.
 • Virksomheten gir støy utover store områder med boliger, skole og barnehage. Beliggenheten øverst i en V-dal gjør at tilstrekkelig skjerming ikke er mulig. Støy og støv følger værdraget nord-sør.
 • Skui vel protesterer på det sterkeste på at virksomhet med anlegg for knusing av stein og asfalt  (ev betong) tillates på Isi, eller andre steder i Bærum nær befolkningen.
 •  Steinknusing i Bærum foregår allerede på Steinskogen, men transporten og nærhet til uttaksted gjør at et fellesanlegg ved Skaret – Høgåsbanen området ville vært bedre forknuser og stordrift med hensyn på både transport og minimalisere sjenanse for beboere.

Dokumentet finner du HER

Metallgjenvinning/destrueringa av fritidsbåterSkuui vel

Skui vel har i samarbeid med Naturvernforbundet i Oslo og Akershus uttalt seg om Metallgjennvinning som en del av Isi- anlegget.

Vi mener:

 Glassfiber båter i store størrelser gir utfordringer å gjenvinne.
 Det bør beskrives mer i detalj hvordan prosessen vil foregå.
 Det kreves at prosessen sikres i forhold til forurensing, avrenning, støy og støv og derved
foregår i egnet hall.

Dokumentet finner du HER

Ny bok - Skuibakken - en kongelig hoppbakke

Skuibakken Forside m foto omslag cr 8x10 (002).jpg

Skuibakken var i flere generasjoner helt
sentral i Bærums Skiklub etter at
Solbergbakken var blitt for liten.
Etter Holmenkollen var Skuibakken en av
Norges mest kjente hoppbakker og har en
spennende historie siden den ble innviet
13. mars 1928 som en av landets største og
den gang desidert bratteste hoppbakker.
Den er internasjonalt anerkjent og har vært
verdens største. I 2009 ble Skuibakken
fredet av Riksantikvaren som sikrer at
bakken, ved Skuibakkens Venner, blir
restaurert og tatt vare på. Samtidig som det
ikke til hinder for at bakken fortsatt kan
brukes og også hoppes i (showrenn).
Skuibakkens Venner overtok anlegget fra
Bærums Skiklub i 2009.
Boken, utgitt av Skuibakkens Venner, er
på ca. 200 sider og omhandler bakkens
snart 90 årige historie.
Den forteller om bakkens liv fra 1928 og frem til i dag.
Du finner stoff om våre hoppere opp gjennom tidene, livet rundt og i bakken og ildsjeler
som skapte og drev bakken og som har vært sentrale i bakkens historie.
Her beskrives store idrettsprestasjoner, spektakulære hopp og dramatikk krydret med artige
episoder, humor og anekdoter.
Boken er rikholdig illustrert med foto, resultatlister og mye annet.
Boken, kr 350,- (+ ev porto) kan kjøpes fra Skuibakkens Venner.
Kontakt:
pco@skuibakken.no Mob 90 78 04 64 Gamle Rykkinnvei 32, 1349 Rykkinn
arne@skuibakken.no Mob 90 57 81 63 Brenneveien 84, 1339 Vøyenenga
gerd.pege@gmail.com Mob 90 16 02 20 Vøyenengtunet 16, 1339 Vøyenenga
morten@skuibakken.no Mob 95 75 72 36 Horniveien 67, 1339 Vøyenenga
VIPPS: 15362 Skuibakkens Venner
Konto: 5083.06.74427 Skuibakkens Venner

BNF inviterer til Åpent møte onsdag 8. november kl 1630- 2100 på Bekkestua bibliotek - Vår praktfulle natur - kulturlandskapet i Bærum

Kulturlandskapet i Bærum har en vakker og variert
natur med stort biologisk mangfold. Maten vi
lever av produseres i miljøer som dette. Det
er en stor glede å invitere til et lite innblikk i
disse naturperlene. Vi har samlet folk med ulike
innfallsporter til Bærums kulturlandskap. Denne
kvelden deler de sin kunnskap, viser bilder og
forteller om sine opplevelser.

Se invitasjon her

Ruter har endret navn på Skui Samvirkelag til Sandsbakkene

Skui vel mener at Ruter må samarbeide med lokalmiljøet før de endrer navn på holdeplasser. Det er et ønske og en forutsetning å beholde «Skui» som del av navnet på denne holdeplassen. «Skui» navnet er en del av identiteten til stedet og «Skui Samvirkelag» fungerer som et «senter» selv om Skui strekker seg fra Horniveien til Bjørum Sag, via Smestad.

Å bruke den lille krokete brattbakken «Sandsbakkene» som navn, bare for de det er nærmeste «vei», er i dette tilfellet et dårlig valg. Det er bare lokale oppsittere som vet hvor «Sandsbakkene» er. Navnet Skui samvirkelag har lang og god historisk forankring samtidig som det referer til butikk, med samme innhold, kolonialbutikk, og i samme bygg som fortsatt ligger der og drives. Vi har derfor vanskelig for å se at det er noe avgjørende «galt» med navnet.

Se ellers brevet til Ruter HER

 

Bygging av hybelbygg Ringerikesveien 283 - Dispensasjonsøknad

Det foreslås å bygge hybelhus for vanskeligstilte på grøntområde langs Isielven og det søkes
dispensasjon fra planbestemmelser.

Etter lang tid og mye arbeid er endelig dette området i Isielvens kantsone ryddet for søppel og containere. Området ble i KDP Sandviksvassdraget lagt ut til grøntområde/park og naturområde. Vi forventer at kommunen respekterer sine egne vedtak på egen grunn og ikke søker dispensasjon for annen bruk. Dette sender meget uheldig signaleffekt

Skui vel har sendt brev til Bærum kommune der vi fraråder dispensasjonssøknaden.

Dokumentet finner du HER

Skui vel har og sendt klage til Fylkesmannen i Oslo og Akershus angående denne saken. Dokumentet finner du HER

Planprogram Ringeriksbanen - Fare på ferde i Ursdalen!!

FARE PÅ FERDE!!
Dette raserer området for all fremtid og vil ikke være reversibelt.

Ringeriksbanen kan ødelegge/rasere Urdsdalen bak Skuibakken "Bærums Maridal"

...

Ringeriksbanen er under planlegging. Den vil påvirker vårt nærområde - Marka.
Planprogrammet har vært på høring og Bane NOR arbeider nå med reguleringsplanen.
Den planlegges med dyp tunnel i to løp fra Sandvika til Sundvollen. Tunneler krever tverrslag med jevne mellomrom.

Tverrslag vil kunne påvirke sterkt både landskap, landbruksnæring og friluftsliv ved tverrslag i Vestmarkas randssone som Ursdalen (Persbråten/Rønningen), Ulbråten og på Krokskogen.
Tverrslag er tunneler på tvers av hovedløpet for å få ut steinmasser til midlertidig eller permanente deponi. Det kreves vei til tverrslagstunnelåpningen. Tverrslag som går direkte til god offentlig vei er en fordel. Hvis det ikke finnes må det bygges solid anleggsvei.
Tverrslag med anleggsvei og deponi f.eks i Urdsdalen vil endre denne "Bærums svar på Maridalen" irreversibelt. Det vil ødelegge dalen! Og det vil IKKE være noen vei tilbake!

Påvirkning på grunnvannet og vannivået i vann og dammer.
Det er høyt grunnvannstrykk i området, bl.a skapt av rombeporfyren som er porøs og full av sprekker. Tunnelbygging kan derfor ødelegge de mange brønner og borebrønner som er i området. Det er ikke kommunalt vann nord for Smedstad, på Kleiva eller i Urdsdalen.

Skui vel har pekt på disse forhold og foreslått tverrslagsteder som minimaliserer inngrep. påpekt at det må benyttes tunnelbyggemetoder ("drivemetode" som ikke gir problemer for brønner og vannbalanse i Stovivannet og Svartvann. Ingen ønsker at Bærums største vann skal bli et nytt Puttjern som ble tømt ved bygging av Romeriksporten på Gardermobanen. Puttjern holdes nå "i live" ved pumper.

Se dokument her

Høring Kommuneplanens arealdel 2015-30

Som velforening vil vi få uttrykke at opplever vi at innsats i høringsuttalelser oftest blir lite hensynstatt i fremlegget til beslutningsprosessen. Velforeningers intensjon er å arbeide for gode bo og levekår for innbyggerne og finne gode fremtidsrettede løsninger på de situasjoner og utfordringer som oppstår.

Vi stiller oss undrende til at politikere ikke i større grad følger tidligere vedtak og hva de har uttalt når det skal tas beslutninger i enkeltsaker. Når uttalte intensjoner og vedtak ikke blir da ikke fulgt opp medvirker dette til et økende antall dispensasjoner, uforutsigbarhet og at overordnede mål ikke nås. Eks: - I henhold til arealstrategi skal det store samfunnsmessige grunner til at dyrket og dyrkbar jord skal nedbygges, men det legges likevel inn forslag om utbygging av landbruksjord etter utbyggers ønsker.

- Arealstrategien sier: Fortetning ved kollektivknutepunkt, men politikerne legger inn områder utenfor dette etter utbyggerønsker. Dette gir et inntrykk av en mangel på overordnet evne/vilje til å styre arealbruken i et langsiktig perspektiv.

- For KDP Sandviksvassdraget ble det fremholdt som «viktigste miljøsak i denne perioden» – men lite skjedde. I arealplanen er deler av KDPens planområde avsatt til «Næring bilsbasert».

Det står i bestemmelsene at en vedtatt KDP overstyrer Arealplanen. KDP Sandviksvassdraget gjelder derved. Arealplanen gir imidlertid et inntrykk av at KDP’ens areal er et «næringsareal for utbygging» ikke som det står i KDPens intensjoner at planen er en plan på vassdragets premisser.

Oppsummering

- Utbyggingsarealer som politikerne har lagt inn, i ettertid, er i strid med deres egen vedtatte arealstrategi.

- Politikerne/planutvalget har også lagt inn områder uten god kollektivdekning.

Rådmannen advarer i saksfremlegget mot dette.

- Det har i arealstrategiprosessen vært et mål å komme vekk fra bit for bit utbygging som har vedvart de siste 100 år. Dersom det ikke tas tydelige og konsekvente grep kommer en aldri til et punkt hvor en tenker og handler mere langsiktig og helhetlig

- Bærum er nå så tungt utbygget at grensen er nådd før Bærum mister de kvaliteter som «alle» ønsker å bevare og er medvirkende til at de trives og ønsker å bo i Bærum. Arealer er en begrenset resurs.

Ingenting vokser inn i himmelen. Det er fra politisk hold uttalt at Bærum er en «landlig kommune» og fortsatt skal være det. Da må det tas beviste, tydelig og langsiktige grep.

Arealplan 2015-30  Skui vel uttalelse 14-12-15

 

Innspill om flytting av Franzefoss gjennvinning til Bjørum sag

Forslaget vil være ødeleggende for utviklingen av Avtjerna Bolig område og stasjon på Bjørum sag. Det er ikke noe som heter "Midlertidig gjenvinningsanlegg" - . Et slikt anlegg kommer til å bli permanent.

Det vil ikke minst få

 • negative miljøkonsekvenser
 • konsekvenser for vilttrekk
 • forurensningskonsekvenser for kultiviering av laks i Sandviksvassdraget
 • forringing av bokvaliteten på Avtjerna mm

Se ellers utfyllende innspill i vedlagte Pdf-fil

Vedlegg

 

Høring om plassering av basestasjoner for mobilnett på kommunens eiendommer

kui vel har uttalt seg om basestasjoner for mobilnett.

Vi mener bla. annet at det er viktig at en har en god og stabil mobildekning, og viktig at kommunen har gjennomarbeidet retningslinjer for en god mobilutbygning.

Skui vels oppfatning er at kommunen utfra føre var prinsippet bør være restriktive til å plassere sendere/mottakere/basestasjoner på følsomme plasser som f.eks.:

- Plasser/lokaler hvor barn normalt oppholder seg (skoler, barnehager, leke- og idrettsplasser, etc.)

- Plasser/lokaler hvor spesielt følsomme personer oppholder seg (sykehus, behandlingsinstitusjoner, o.l.)

- Plasser med spesielle natur og miljøkvaliteter

Se brevet i sin helhet i vedlegget

Vedlegg

Kontroll/Kjettingplass Økriveien 60

Skui vel har sendt innspill på valg av kontroll/kjettingplass i Økriveien 60. Vi synes IKKE de alternativene som er lagt fram er gode løsninger. Plassen blir for litenog det legges opp til at påkjørignsrampa mot Sollihøgda blir stengt ved kontroll og kjettingpålegginjg. Vi har derfor kommet med en alternativ plassering ved ISI, som ikke hindrer annen trafikk og framstår etter vårt syn som et bedre alternativ som må vurderes. Berger og Rykkinn vel og Asker og Bærum Trafikksikkerhetsforening støtter også vårt alternativ. Se ellers vedlagte PDF for hva vi har skrevet og konkret kommet med forslag på.

Vedlegg