Høring Kommuneplanens arealdel 2015-30

Som velforening vil vi få uttrykke at opplever vi at innsats i høringsuttalelser oftest blir lite hensynstatt i fremlegget til beslutningsprosessen. Velforeningers intensjon er å arbeide for gode bo og levekår for innbyggerne og finne gode fremtidsrettede løsninger på de situasjoner og utfordringer som oppstår.

Vi stiller oss undrende til at politikere ikke i større grad følger tidligere vedtak og hva de har uttalt når det skal tas beslutninger i enkeltsaker. Når uttalte intensjoner og vedtak ikke blir da ikke fulgt opp medvirker dette til et økende antall dispensasjoner, uforutsigbarhet og at overordnede mål ikke nås. Eks: - I henhold til arealstrategi skal det store samfunnsmessige grunner til at dyrket og dyrkbar jord skal nedbygges, men det legges likevel inn forslag om utbygging av landbruksjord etter utbyggers ønsker.

- Arealstrategien sier: Fortetning ved kollektivknutepunkt, men politikerne legger inn områder utenfor dette etter utbyggerønsker. Dette gir et inntrykk av en mangel på overordnet evne/vilje til å styre arealbruken i et langsiktig perspektiv.

- For KDP Sandviksvassdraget ble det fremholdt som «viktigste miljøsak i denne perioden» – men lite skjedde. I arealplanen er deler av KDPens planområde avsatt til «Næring bilsbasert».

Det står i bestemmelsene at en vedtatt KDP overstyrer Arealplanen. KDP Sandviksvassdraget gjelder derved. Arealplanen gir imidlertid et inntrykk av at KDP’ens areal er et «næringsareal for utbygging» ikke som det står i KDPens intensjoner at planen er en plan på vassdragets premisser.

Oppsummering

- Utbyggingsarealer som politikerne har lagt inn, i ettertid, er i strid med deres egen vedtatte arealstrategi.

- Politikerne/planutvalget har også lagt inn områder uten god kollektivdekning.

Rådmannen advarer i saksfremlegget mot dette.

- Det har i arealstrategiprosessen vært et mål å komme vekk fra bit for bit utbygging som har vedvart de siste 100 år. Dersom det ikke tas tydelige og konsekvente grep kommer en aldri til et punkt hvor en tenker og handler mere langsiktig og helhetlig

- Bærum er nå så tungt utbygget at grensen er nådd før Bærum mister de kvaliteter som «alle» ønsker å bevare og er medvirkende til at de trives og ønsker å bo i Bærum. Arealer er en begrenset resurs.

Ingenting vokser inn i himmelen. Det er fra politisk hold uttalt at Bærum er en «landlig kommune» og fortsatt skal være det. Da må det tas beviste, tydelig og langsiktige grep.

Arealplan 2015-30  Skui vel uttalelse 14-12-15