Planprogram Ringeriksbanen - Fare på ferde i Ursdalen!!

FARE PÅ FERDE!!
Dette raserer området for all fremtid og vil ikke være reversibelt.

Ringeriksbanen kan ødelegge/rasere Urdsdalen bak Skuibakken "Bærums Maridal"

...

Ringeriksbanen er under planlegging. Den vil påvirker vårt nærområde - Marka.
Planprogrammet har vært på høring og Bane NOR arbeider nå med reguleringsplanen.
Den planlegges med dyp tunnel i to løp fra Sandvika til Sundvollen. Tunneler krever tverrslag med jevne mellomrom.

Tverrslag vil kunne påvirke sterkt både landskap, landbruksnæring og friluftsliv ved tverrslag i Vestmarkas randssone som Ursdalen (Persbråten/Rønningen), Ulbråten og på Krokskogen.
Tverrslag er tunneler på tvers av hovedløpet for å få ut steinmasser til midlertidig eller permanente deponi. Det kreves vei til tverrslagstunnelåpningen. Tverrslag som går direkte til god offentlig vei er en fordel. Hvis det ikke finnes må det bygges solid anleggsvei.
Tverrslag med anleggsvei og deponi f.eks i Urdsdalen vil endre denne "Bærums svar på Maridalen" irreversibelt. Det vil ødelegge dalen! Og det vil IKKE være noen vei tilbake!

Påvirkning på grunnvannet og vannivået i vann og dammer.
Det er høyt grunnvannstrykk i området, bl.a skapt av rombeporfyren som er porøs og full av sprekker. Tunnelbygging kan derfor ødelegge de mange brønner og borebrønner som er i området. Det er ikke kommunalt vann nord for Smedstad, på Kleiva eller i Urdsdalen.

Skui vel har pekt på disse forhold og foreslått tverrslagsteder som minimaliserer inngrep. påpekt at det må benyttes tunnelbyggemetoder ("drivemetode" som ikke gir problemer for brønner og vannbalanse i Stovivannet og Svartvann. Ingen ønsker at Bærums største vann skal bli et nytt Puttjern som ble tømt ved bygging av Romeriksporten på Gardermobanen. Puttjern holdes nå "i live" ved pumper.

Se dokument her