Bråtesprekbekken - Klage på miljøforholdene og etterlysing av tiltak

Bråtesprekkbekken med utspring ved Brekkeski opp mot Eineåsen, ender ut i Isielva nedenfor Gata v/Veidekke på østsiden av elva. Nedre del av bekken ble i 1950 årene delvis lagt i rør fra Økrisletta ned til Nybrua over Isielva. Ved ombygging til ny firefelts E16 ble mesteparten av Økrisletta gravd opp og kvikkleireholdig grunn stabilisert til nytt veikryss og motorvei. Nedre del av Bråtesprekkbekken ble etter dette liggende igjen, i den tidligere gjenfylt ravinedalen i vestre del av "Økrisletta". Ved senere regulering og utbygging av vestre del av Økrisletta har utbyggingen tydeligvis kommet i konflikt med den utfylte ravinedalen. Restene av bekken der den kommer ut i dagen nedenfor det utbygde området, i nedre del av den gamle ravinedalen, viser fremdeles klareindikasjoner på sterk grad av forurensning, noe vedlagte bilder viser. Bekken hadde bemerkelsesverdig jevn og stabil vannføring selv under årets ekstremt tørre sommer.

Skui vel etterlyser

  • Årsaken til forurensing av Bråtespekkbekken må kartlegges.

  • Tiltak for å hindre forurensningen og bedre vannkvaliteten i Bråtesprekkbekken må gjennomføres for å hindre utslipp til Isielva og forgiftning av fisk, dyre og fuglelivet i området.

  • Vegetasjonsbeltet med viltkorridor nedenfor Økrisletta må opparbeides fagmessig og beplantes i henhold til reguleringsplanen slik at stedegen ore og løvskog reetableres og utvikler seg.

  • Det må etableres gjerde langs hele grønt korridoren mot bebyggelsen på Økrisletta og ikke bare delvis som nå.

  • Snø og forurensninger må ikke dumpes inn i den smale grøntkorridoren

Du kan se brev HER