Østlandsjord Steinknuser - Søknad til fyllkesmannen

Skui vel har i samarbeid med Naturvernforbundet i Bærum uttalt seg om Steinknuseranlegget til Østlandsjord på Skui.

Vi mener:

Trafikkstøyforurensningen i Skuidalen ble redusert da E16 ble lagt i tunnel, men er ikke borte. I tillegg kommer skytebanen på Jordbru og økende trafikkstøy fra de åpne områdene på E16.
Pukkverkvirksomhet på Isi vil skape økt støy og et nytt støybilde som i flere områder vil overgå den støyen som ble fjernet. Summasjonseffekten av støyforurensning for området vil bli betydelig.

  • Områdets beliggenhet er uegnet med hensyn til støy, støv, avrenning og transport.
  • Virksomheten gir støy utover store områder med boliger, skole og barnehage. Beliggenheten øverst i en V-dal gjør at tilstrekkelig skjerming ikke er mulig. Støy og støv følger værdraget nord-sør.
  • Skui vel protesterer på det sterkeste på at virksomhet med anlegg for knusing av stein og asfalt  (ev betong) tillates på Isi, eller andre steder i Bærum nær befolkningen.
  •  Steinknusing i Bærum foregår allerede på Steinskogen, men transporten og nærhet til uttaksted gjør at et fellesanlegg ved Skaret – Høgåsbanen området ville vært bedre forknuser og stordrift med hensyn på både transport og minimalisere sjenanse for beboere.

Dokumentet finner du HER