Ringeriksbanen og E16 Bærum kommune - Nordby

Skui vel har uttalt som om reguleringsplanen for adkomsttunellen på Nordby:

  • krever støyreduserende tiltak for å skjerme naboer langs Ringeriksveien på Skui

  • Anleggstrafikk sørover og via Isiveien aksepteres ikke

  • Anleggsarbeid og omlegging av Ringeriksveien like ved Isi-elva krever strenge trafikksikkerhetskrav og effektive tiltak for å hindre forurensing av vassdraget.

  • Trafikksikkerhetskrav og stor risiko for forurensing av Isielva om Ringeriksveien flyttes ut til elvekanten tilsier at Ringeriksveien stenges ved for gjennomgangstrafikk ved Nordby.

  • lokale klimatiske forhold gjør at det er bedre utlufting av sprenggasser, eksos og støv samt redusert støyplage ved å flytte tverrslaget høyere oppe ved Jomarveien/Bjørum sag.

  • Tverrslaget ved Nordby bør derfor flyttes nordover og at det utredes tverrslag ved Jomarveien/Hvile/Bjørum sag

Hele dokumentet finner du HER