Ringeriksbanen og E16 - Bærum kommune mindre endringer

Skui vel er positive til at Rustan og Kattås tas ut av reguleringsplanen for Bærum kommune. Skui vel mener dog som er begrunnet i egen høringsuttalelse ang. Nordby , at foreslått tverrslag på Nordby bør flyttes nærmere Jomarveien/Hvile/Bjørum sag med direkte tilknytning til E16. Vi mener dette gir større fordeler og reduserte ulemper samt økt trafikksikkerhet og redusert belastning for beboere langs Ringeriksveien. Alternativt må gjennomgangstrafikken ved Nordby stenges, og anleggstrafikk sydover langs Ringeriksveien kan ikke aksepteres

Avtjernmyra må ikke berøres og tverrslaget nord for Avtjernmyra må skrinlegges

Bruk a ressursbank for lagring og håndtering av alle slags masser inkl. bygningsavfall medfører mangedoblet risiko for forurensing av vassdrag og kan ikke aksepteres.

Hele uttalelsen kan du se HER