Ringeriksbanen og E16 - Revidert planforslag Avtjerna sør

Avtjerna sør er i forslaget utvidet på tross av at vi foreslo det redusert. Vi ønsker at dette naturområdet med eldre granskog og rikt naturmangfold tas vare på i sin helhet.

Resursbank, Bærum kommune, her for stein, betong, asfalt og bygningsavfall er ikke akseptabelt.

Det er sterkt kritikkverdig at Bane NOR ikke kan garantere at det ikke blir forurensninger, nitrogen mv til Rustanelven og videre nedover Sandviksvassdraget. Det bør ikke tilkjøres stein fra andre tverrslag til Avtjerna. Andre tverrslag som Reverud, Jong, Nordby/Jomarveien må kjøres til Franzefoss på Steinskogen eller andre profesjonelle aktører og tas hånd om der.

Generelt bør steinmassene brukes etterhvert som de taes ut og ikke deponeres på Avtjerna.

Uttalelsen om dette ser du HER