Varsling om omlegging av privat gårdsvei for Frognergårdene samt tilknytning av atkomst for nytt boligfelt ved Berghoffveien

Skui vel er ikke imot nødvendig vedlikehold og oppgradering av gårdsveien som kommer fremtidig landbruksutvikling av Frogner gård til gode, og ser at landbruksjorda på Frogner Vestre har vært og fortsatt blir drevet på en god måte. Vi er likevel kritisk til at dette nå kombineres med boligutvikling. Vi viser også til argumentene som ble fremmet i vår uttalelse fra 25.6.2017: Boligutvikling på Berghoff ligger utenfor de prioriterte utbyggingsområder i Bærum, har problematisk atkomst, blir bilbasert og ødelegger dyrket og dyrkbar jord.

Vi mener fortsatt at utbygging må avvises og at området tilbakeføres til jordbruk.

Uttalelsen ser du HER