Oppstart av reguleringsplan turvei i Vestmarka

Prosjektet består i at en ønsker å bruke sprengstein fra kommende vannverkprosjektet på Kattås til å

fundamentere og opparbeide eksiterende skiløype i Vestmarka til helårs turvei med bæreevne for

skogsmaskiner.

Skui Vel har kommentert den delen av turveien som ligger i vellets område og nærfriluftslivsområde for

vellets innbyggere, samt påpekt noen generelle forhold som må ivaretas i et slikt prosjekt.

Det må dokumenters at fordelene for ivaretagelse av natur og for å fremme friluftsliv er så store at den

eksiterende skiløypen bør oppgraderes til en helårs turvei.

Det er imidlertid utfra det en ser meget stor risiko for at prosjektet ødelegger naturkvalitet og reduserer

opplevelsene for friluftsliv slik at prosjektet ikke kan anbefales

Dokumentet finner du HER