Høring innendørs skytehall - Ringeriksveien 249 Skui

Skui vel har sendt innspill på ny innadørs skytehall i tilknytning til det gamle Jutulhuset

Vi konkluderer med følgende:

 • Hverken gjeldende reguleringsplan og KDP Sandviksvassdraget åpner for å bygge en hall på området. Området må beholdes som natur og friluftsområde.

 • Det overordnede hensynet til å holde områder langs Isielven åpne og at tiltak langs

  vassdraget skal bidra til en heving av vassdragets økologiske tilstand (Vanndirektivet) og

  må prioriteres.

 • Det er forkastelig arealbruk å bruke nye arealer avsatt til natur og friluftsområde til

  nedbygging, og videre ødeleggelse av naturmangfoldet. (Ref. FNs Klimapanel).

  Å bygge nye bygg i grøntområder langs Isielven er derved å gå i feil retning når det gjelder

  å ta vare på vassdraget, naturmangfoldet og klimaet som er truet.

  Tvert imot bør flere områder tilbakeføres til natur og friluftsområder langs elven.

 • Naturområdet nordøst for F1, i KDP Sandviksvassdraget, bør gis økt status og må ivaretas.

  Øvre kant av dagens område F1 mot nordøst i lengderetning fungerer i praksis som buffer

  mot naturområdene ovenfor og innehar samme naturkvaliteter etter som naturen har tatt

  igjen tidligere beiteområder. En bygging her vil ødelegge for kvaliteten til hele

  naturbiotopen. Gamle reguleringsgrenser bør her heller justeres til fordel for naturmiljøet som benyttes til friluftsliv.

 • Skytehall hører ikke hjemme i bolig og friluftsområde. Alternativer, vekk fra boliger,

  friluftsområder, skoler og barnehage, finnes og må utredes. Det må for en ev. skytehall

  legges vekt på flerbruk for flere skytegrener det kan samarbeides med.

 • Skui området er allerede nok belastet med skytestøy pga Jordbruanlegget med tre skytebaner med følgeeeffekter for friluftsliv mv.

 • Skui vel kan derfor ikke akseptere at det etableres av skytehall på omsøkte område.

Du finner hele brev H E R