Detaljregulering for E16, nytt rigg- og anleggsområde ved Avtjernakryss

Skui vel har sendt merknader om ovennevnte til Bærum kommune og Statens vegvesen

Foreslått løsning med fjerning av Bjørum Sag krysset medfører at:

- All trafikk fra gamle E16 og 

- all ny trafikk fra søndre Avtjerna samt 

- all trafikk nordfra til Isi og fra Isi og nordover

vil ledes ned gamle E16 Ringeriksveien til og gjennom Skui. 

DETTE KAN IKKE GODTAS

Se utdypning og forslag i vedlagte merknader  Flere må protestere og gå på administrasjon og politikere.

Høringsfrist 4. september!

Skui vels merknader ser du H E R