Ny vannledning fra Skui til Isi Nabovarsel. Dispensasjonssøknad - Plan og bygningsloven

Skui vel har sendt brev om ny vannledning fra Skui til ISI. Vi konkluderer med følgende

 • Prosjektet er ikke korrekt varslet og mangelfullt opplyst.

  Det er innlysende at dette er Bærum kommunes prosjekt og at det har foregått en lengere planlegging. De ter derfor spesielt merkelig ikke bare måten varsling foregår på, men også mangel på informasjon. Skui vel har heller ikke fått informasjon om videreføring til Sollihøgda.

 • Det kreves ny varsling og redegjørelse.

  Vi finner varselet feilaktig utsendt i tid, frist og innholdsmessig mangelfullt opplyst. Saken må derfor sendes ut på nytt, da som plansak/reguleringssak på reglementert måte med 6 ukers høringsfrist. Det vises her til «Samarbeidsavtalen mellom Bærum kommune og velforeningene i Bærum» som redegjort for i Berger og Rykkinn Vels merknader.

 • Videreføring til Sollihøgda forventes sendes ut på høring med minimum 4 ukers frist.

  Enkelt nabovarsel er ikke tilstrekkelig. Dette er et omfattende prosjekt med langsiktige konsekvenser.

 • Sammenfattende KU kreves utført.

  Det er nå så mange enkelt prosjekter som på gang i området at det kreves at det utarbeides en sammenfattende KU som tar for seg alle problemstillingene både til natur, vassdrag og konsekvensene av arealbruken.

Dokumentet ser du H E R