Ruter har endret navn på Skui Samvirkelag til Sandsbakkene

Skui vel mener at Ruter må samarbeide med lokalmiljøet før de endrer navn på holdeplasser. Det er et ønske og en forutsetning å beholde «Skui» som del av navnet på denne holdeplassen. «Skui» navnet er en del av identiteten til stedet og «Skui Samvirkelag» fungerer som et «senter» selv om Skui strekker seg fra Horniveien til Bjørum Sag, via Smestad.

Å bruke den lille krokete brattbakken «Sandsbakkene» som navn, bare for de det er nærmeste «vei», er i dette tilfellet et dårlig valg. Det er bare lokale oppsittere som vet hvor «Sandsbakkene» er. Navnet Skui samvirkelag har lang og god historisk forankring samtidig som det referer til butikk, med samme innhold, kolonialbutikk, og i samme bygg som fortsatt ligger der og drives. Vi har derfor vanskelig for å se at det er noe avgjørende «galt» med navnet.

Se ellers brevet til Ruter HER

 

Bygging av hybelbygg Ringerikesveien 283 - Dispensasjonsøknad

Det foreslås å bygge hybelhus for vanskeligstilte på grøntområde langs Isielven og det søkes
dispensasjon fra planbestemmelser.

Etter lang tid og mye arbeid er endelig dette området i Isielvens kantsone ryddet for søppel og containere. Området ble i KDP Sandviksvassdraget lagt ut til grøntområde/park og naturområde. Vi forventer at kommunen respekterer sine egne vedtak på egen grunn og ikke søker dispensasjon for annen bruk. Dette sender meget uheldig signaleffekt

Skui vel har sendt brev til Bærum kommune der vi fraråder dispensasjonssøknaden.

Dokumentet finner du HER

Skui vel har og sendt klage til Fylkesmannen i Oslo og Akershus angående denne saken. Dokumentet finner du HER

Planprogram Ringeriksbanen - Fare på ferde i Ursdalen!!

FARE PÅ FERDE!!
Dette raserer området for all fremtid og vil ikke være reversibelt.

Ringeriksbanen kan ødelegge/rasere Urdsdalen bak Skuibakken "Bærums Maridal"

...

Ringeriksbanen er under planlegging. Den vil påvirker vårt nærområde - Marka.
Planprogrammet har vært på høring og Bane NOR arbeider nå med reguleringsplanen.
Den planlegges med dyp tunnel i to løp fra Sandvika til Sundvollen. Tunneler krever tverrslag med jevne mellomrom.

Tverrslag vil kunne påvirke sterkt både landskap, landbruksnæring og friluftsliv ved tverrslag i Vestmarkas randssone som Ursdalen (Persbråten/Rønningen), Ulbråten og på Krokskogen.
Tverrslag er tunneler på tvers av hovedløpet for å få ut steinmasser til midlertidig eller permanente deponi. Det kreves vei til tverrslagstunnelåpningen. Tverrslag som går direkte til god offentlig vei er en fordel. Hvis det ikke finnes må det bygges solid anleggsvei.
Tverrslag med anleggsvei og deponi f.eks i Urdsdalen vil endre denne "Bærums svar på Maridalen" irreversibelt. Det vil ødelegge dalen! Og det vil IKKE være noen vei tilbake!

Påvirkning på grunnvannet og vannivået i vann og dammer.
Det er høyt grunnvannstrykk i området, bl.a skapt av rombeporfyren som er porøs og full av sprekker. Tunnelbygging kan derfor ødelegge de mange brønner og borebrønner som er i området. Det er ikke kommunalt vann nord for Smedstad, på Kleiva eller i Urdsdalen.

Skui vel har pekt på disse forhold og foreslått tverrslagsteder som minimaliserer inngrep. påpekt at det må benyttes tunnelbyggemetoder ("drivemetode" som ikke gir problemer for brønner og vannbalanse i Stovivannet og Svartvann. Ingen ønsker at Bærums største vann skal bli et nytt Puttjern som ble tømt ved bygging av Romeriksporten på Gardermobanen. Puttjern holdes nå "i live" ved pumper.

Se dokument her

Høring Kommuneplanens arealdel 2015-30

Som velforening vil vi få uttrykke at opplever vi at innsats i høringsuttalelser oftest blir lite hensynstatt i fremlegget til beslutningsprosessen. Velforeningers intensjon er å arbeide for gode bo og levekår for innbyggerne og finne gode fremtidsrettede løsninger på de situasjoner og utfordringer som oppstår.

Vi stiller oss undrende til at politikere ikke i større grad følger tidligere vedtak og hva de har uttalt når det skal tas beslutninger i enkeltsaker. Når uttalte intensjoner og vedtak ikke blir da ikke fulgt opp medvirker dette til et økende antall dispensasjoner, uforutsigbarhet og at overordnede mål ikke nås. Eks: - I henhold til arealstrategi skal det store samfunnsmessige grunner til at dyrket og dyrkbar jord skal nedbygges, men det legges likevel inn forslag om utbygging av landbruksjord etter utbyggers ønsker.

- Arealstrategien sier: Fortetning ved kollektivknutepunkt, men politikerne legger inn områder utenfor dette etter utbyggerønsker. Dette gir et inntrykk av en mangel på overordnet evne/vilje til å styre arealbruken i et langsiktig perspektiv.

- For KDP Sandviksvassdraget ble det fremholdt som «viktigste miljøsak i denne perioden» – men lite skjedde. I arealplanen er deler av KDPens planområde avsatt til «Næring bilsbasert».

Det står i bestemmelsene at en vedtatt KDP overstyrer Arealplanen. KDP Sandviksvassdraget gjelder derved. Arealplanen gir imidlertid et inntrykk av at KDP’ens areal er et «næringsareal for utbygging» ikke som det står i KDPens intensjoner at planen er en plan på vassdragets premisser.

Oppsummering

- Utbyggingsarealer som politikerne har lagt inn, i ettertid, er i strid med deres egen vedtatte arealstrategi.

- Politikerne/planutvalget har også lagt inn områder uten god kollektivdekning.

Rådmannen advarer i saksfremlegget mot dette.

- Det har i arealstrategiprosessen vært et mål å komme vekk fra bit for bit utbygging som har vedvart de siste 100 år. Dersom det ikke tas tydelige og konsekvente grep kommer en aldri til et punkt hvor en tenker og handler mere langsiktig og helhetlig

- Bærum er nå så tungt utbygget at grensen er nådd før Bærum mister de kvaliteter som «alle» ønsker å bevare og er medvirkende til at de trives og ønsker å bo i Bærum. Arealer er en begrenset resurs.

Ingenting vokser inn i himmelen. Det er fra politisk hold uttalt at Bærum er en «landlig kommune» og fortsatt skal være det. Da må det tas beviste, tydelig og langsiktige grep.

Arealplan 2015-30  Skui vel uttalelse 14-12-15

 

Innspill om flytting av Franzefoss gjennvinning til Bjørum sag

Forslaget vil være ødeleggende for utviklingen av Avtjerna Bolig område og stasjon på Bjørum sag. Det er ikke noe som heter "Midlertidig gjenvinningsanlegg" - . Et slikt anlegg kommer til å bli permanent.

Det vil ikke minst få

  • negative miljøkonsekvenser
  • konsekvenser for vilttrekk
  • forurensningskonsekvenser for kultiviering av laks i Sandviksvassdraget
  • forringing av bokvaliteten på Avtjerna mm

Se ellers utfyllende innspill i vedlagte Pdf-fil

Vedlegg

 

Høring om plassering av basestasjoner for mobilnett på kommunens eiendommer

kui vel har uttalt seg om basestasjoner for mobilnett.

Vi mener bla. annet at det er viktig at en har en god og stabil mobildekning, og viktig at kommunen har gjennomarbeidet retningslinjer for en god mobilutbygning.

Skui vels oppfatning er at kommunen utfra føre var prinsippet bør være restriktive til å plassere sendere/mottakere/basestasjoner på følsomme plasser som f.eks.:

- Plasser/lokaler hvor barn normalt oppholder seg (skoler, barnehager, leke- og idrettsplasser, etc.)

- Plasser/lokaler hvor spesielt følsomme personer oppholder seg (sykehus, behandlingsinstitusjoner, o.l.)

- Plasser med spesielle natur og miljøkvaliteter

Se brevet i sin helhet i vedlegget

Vedlegg

Kontroll/Kjettingplass Økriveien 60

Skui vel har sendt innspill på valg av kontroll/kjettingplass i Økriveien 60. Vi synes IKKE de alternativene som er lagt fram er gode løsninger. Plassen blir for litenog det legges opp til at påkjørignsrampa mot Sollihøgda blir stengt ved kontroll og kjettingpålegginjg. Vi har derfor kommet med en alternativ plassering ved ISI, som ikke hindrer annen trafikk og framstår etter vårt syn som et bedre alternativ som må vurderes. Berger og Rykkinn vel og Asker og Bærum Trafikksikkerhetsforening støtter også vårt alternativ. Se ellers vedlagte PDF for hva vi har skrevet og konkret kommet med forslag på.

Vedlegg

Renovasjonsordning i Bærum 2014

Vedlagt ser du Skui vel sin uttalelse om renovasjonsplanen for 2014. Skui vel anbefaler at dagens sekkebaserte løsning fortsetter, det er det mest praktiske, hygeniske, fleksible og ikke minst rimeligste for kommunen og dermed for beboerne i forhold til beholderløsning. Matavfall foreslås samlet i grønne poser sammen med restavflallet slik det gjøres i Oslo kommune.

Les vedlegg

Skui vel har tatt opp med Statens vegvesen hvorfor begge tunnelløpa i både Skui- og Brennetunnellen stadig stenges. Forutsetnignen var at man skulle ha ordnet med et signalanlegg som kunne muliggjøre trafikk i et av tunnelløpa ved vedlikehold. Det viser seg at det ikke er penger igjen til dette. Vi synes detter er meget beklagelig og er noe irritert at dette ikke er prioritert. Anlegget er dermed ennå ikke ferdigstilt, fordi det vr en del av hele pakka at signalanlegget skulle vært installert og fungert optimalt. Skui vel kommer til å følge opp saken. Se ellers vårt brev til Statens vegvesen og svarbrevet vi har fått fra Statens vegvesen om saken

E6 2-veis trafikk i tunnel.pdf

Signert brev Skui Vel.pdf